معدن نمکی گرمسار یکی از بزرگترین معدن نمک درمنطقه غرب آسیا معدن نمکی گرمسار یکی ازجاذبه های گردشگری این شهرستان است . این معدن درطول زمان براثر برداشت هایی که ازآن صورت گرفته به تونلی جذاب ودیدنی تبدیل شده است که گردشگران طبیعت را به سوی خود دعوت می کند. گرمسار دارای بزرگترین معادن نمک […]

معدن نمکی گرمسار یکی از بزرگترین معدن نمک درمنطقه غرب آسیا

معدن نمکی گرمسار یکی ازجاذبه های گردشگری این شهرستان است . این معدن درطول زمان براثر برداشت هایی که ازآن صورت گرفته به تونلی جذاب ودیدنی تبدیل شده است که گردشگران طبیعت را به سوی خود دعوت می کند. گرمسار دارای بزرگترین معادن نمک درمنطقه غرب آسیا می باشد ودرحال حاضر حدود ۴۰تونل را دارا می باشد. این معادن بیشترین سهم تولید نمک برای کشور را برعهده دارند و درمدخل غار دیواره های طوسی تیره رنگ به بازدید کنندگان خوشامد می گویند اما باپیشروی درداخل معدن دیواره های وسقف های کاملا” نمکی وبراق وجوددارند که باترکیب با قندیل های نمکی آویخته ازسقف مناظری بی بدیل را ایجاد کرده اند. دربخش هایی ازاین تونل برکه هایی و جود دارند که شاید ازنفوذ آبهای سطحی ایجادشده باشند. درمیان معادن نمک گرمسار یکی اززیباترین وخیره کننده ترین آنها معدن نمک یاگنبد نمکی کوهدشت کهن می باشد که به صورت پیچ درپیچ باتونلی ۵/۱کیلومتری دردل زمین امتدادیافته است. درقسمتی از این معدن یک برکه باآب سبزرنگ وجودداردکه درترکیب رنگی با رنگهای متنوع غار یک منظره بدیع ایجادکرده است. دراین غار نسیمی ملایم همواره درحال وزیدن است وباتوجه به روش برداشت نمک ازآن ستون هایی به ارتفاع ۱۲متر درجای جای آن ایجادشده است که برزیبایی غار وایستایی آن می افزاید.

 

معدن نمکی گرمسار

معدن نمکی گرمسار

معدن نمکی گرمسار

منبع فیلم خبرگزاری تسنیم

  • نویسنده : سفرسالم
  • منبع خبر : مجله سفرسالم