نقش سفر در سبک زندگی اشاره موسسه خیریه فرهنگی اجتماعی زندگی سازان کامیار( زکا) موسسسه ای است که بااهداف زیرتاسیس وبا مجوز سازمان بهزیستی به به فعالیت پرداخته است : انجام اقدامات فرهنگی درجهت تبیین سبک زندگی دینی وپرورش آحاد جامعه ازسنین کودکی تا بزرگسالی دربرخورداری ازسبک زندگی سالم معنوی ، اقتصادی واجتماعی . بسترسازی […]

نقش سفر در سبک زندگی

اشاره

موسسه خیریه فرهنگی اجتماعی زندگی سازان کامیار( زکا) موسسسه ای است که بااهداف زیرتاسیس وبا مجوز سازمان بهزیستی به به فعالیت پرداخته است :

انجام اقدامات فرهنگی درجهت تبیین سبک زندگی دینی وپرورش آحاد جامعه ازسنین کودکی تا بزرگسالی دربرخورداری ازسبک زندگی سالم معنوی ، اقتصادی واجتماعی .

بسترسازی درجهت توانمند سازی افراد نیازمند به سوی اشتغال وکارآفرینی.

انجام اقدامات مساعدتی نسبت به خانواده ها واشخاص نیازمند ضمن تاکید بر پرورش استعدادها درمسیرخودکفایی.

جذب کمک های مادی ومعنوی اعضاء وافراد علاقمند درراستای تحقق اهداف وبرنامه های موسسه .

آنچه درزیر می خوانید گفتار کوتاه مهندس مجتبی اعلایی مدیرعامل وموسس این خیریه می باشد که با محوریت سفر وگردشگری وجایگاه آن درسبک زندگی دینی بیان شده است. باتشکر ازایشان .

***

سفرکردن درطول زندگی انسان به هر انگیزه ای ممکن است اتفاق بیفتد .اما سفر به هر انگیزه ای که باشد درزندگی انسان ها تاثیراتی دارد. در سبک زندگی دینی هم به این موضوع خیلی توجه شده وحتی به آن به عنوان یک ارزش مثبت نگاه شده است . درمنابع دینی ارزش های مختلفی برای سفر ذکر شده است که من به برخی ازآنها اشاره می کنم

– اولین هدف رفع اندوه وایجاد نشاط وشادابی است که به طور طبیعی درطبیعت گردی اتفاق می افتد.

– دومین هدف برای سفر عبارتست از تجارت وکسب معاش

– سومین هدف برای سفر طلب علم ودانش افزایی است

– چهارمین هدف آشنایی با آداب وفرهنگ ها است

– وپنجمین هدف درسفربه نقاط مختلف ، آشنایی با مفاخر بشری واشخاص شریف وشاخص است واین ذخیره بزرگی است برای زندگی انسان وتاثیرات مثبتی برالگوپذیری وتربیت انسان دارد.

– وششمین هدف ازسفر وسیر درزمین به اشاره وتصریح قرآن کریم ، ملاحظه عاقبت اقوام ونسل هایی است که تعالیم آسمانی وانبیاء را تکذیب کرده ودچار انحطاط وفلاکت شده اند .این هدف را می توانیم بصیرت افزایی وعبرت گیری بنامیم.

بنابر این همه جهات سفر درسبک زندگی دینی به آن توجه شده است .حتی مهاجرت که بعضا” باآن به صورت مذموم برخورد می شود اگر درراه کسب علم وتامین معاش باشد خود یک ارزش دینی است .البته هجرت سازنده ومفید درآموزه های دینی شرایط واحکام ویژه ای دارد.

طبیعت گردی

درموضوع طبیعت گردی این موضوع به طور خاص سفارش شده است. بخصوص درشرایط کنونی که زندگی ماشینی وشهری والزام افراد درزیستن درحصار اپارتمان ها وخانه ها کوچک ، آنان را از طبیعت روح نواز وآرام بخش دور کرده است . بدنیست دراینجا خاطره ای را که درارتباط با امام راحل نقل شده است نقل کنم تابدانیم شیوه عمل ونگاه ایشان به طبیعت گردی چگونه بوده است . نقل است که تعدادی ازطلاب درنجف خدمت امام رسیدند وازایشان اجازه خواستند که ازمحل وجوه شرعی وسهم امام سفری به کربلا کنند. امام اجازه ندادند وچند بار این درخواست تکرارشد وایشان نپذیرفتند .درنهایت ازایشان خواستند که فقط اجازه پرداخت کرایه حمل ونقل سفر را بدهند. ایشان فرمودند من به شما ازاین وجوه می دهم واجازه می دهم به روستاها وباغات اطراف نجف بروید ودرطبیعت گردشی کنید و( به این مضمون که ) روحیه خود را درطبیعت گردی

بازسازی کنید زیرا شما همه ساعات معمولا درکلاس های درس وبحث هستید ونیاز به طبیعت گردی ونشاط دارید. این موضوع توجه یک عالم بزرگ دینی به طبیعت گردی را می رساند.

سفر در سبک زندگی

نکته مهم درنگاه سبک زندگی دینی به سفر همانگونه که قبلا هم اشاره شد مطالعه وآگاهی ازقوانین اجتماعی وسنن الهی حاکم بر رفتار انسان ها است .درگذشته اقوام وملل بسیاری بوده اند که به قدرت ورفاه رسیده اند لیکن با طغیان دربرابرقوانین آسمانی واصول روابط انسانی نابود شده وازاوج برخورداری ونعمت به حضیض ذلت ونیستی سقوط کرده اند . تاکید قرآن کریم در خصوص سیردرارض ( سفر به همه جا ومشاهده ومطالعه سرنوشت همه اقوام وملل وتمدن های پیشین)که بافرمان : سیروا فی الارض مطرح شده است ، درآخربه پند گیری ازسرنوشت اقوام پیشین منتهی می شود .البته آیاتی هم فلسفه سفر را اندیشیدن درکیفیت خلقت وپیچیدگی جهان هستی مطرح می کند.بنابراین درسبک زندگی دینی اساسا هدف به کمال رسیدن است وخوشگذرانی صِرف وطی عمر درمسیری غیراز سیر استکمالی مورد نظر نیست . ضمن آنکه نشاط معقول وسازنده نیز درسفروتفریح وبازی وورزش هم مورد توجه می باشد.

مهندس مجتبی اعلایی

  • نویسنده : مهندس مجتبی اعلایی
  • منبع خبر : مجله سفرسالم