پنج فصل بررسی های میدانی مشترك ایران و آلمان در جیرفت كرمان منجر به پیمایش ۲ هزار ۲۰۰هكتار از این منطقه شد.

پایان پنجمین فصل پیمایش باستان شناسی

پنج فصل پیمایش باستانشناسی میدانی مشترك ایران و آلمان در جیرفت كرمان منجر به پیمایش ۲ هزار ۲۰۰هكتار از این منطقه شد.

با اتمام پنجمین فصل بررسی های میدانی مشترك پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و دانشگاه توبینگن آلمان در چارچوب تفاهم نامه، برنامه اجرایی همكاری های باستان شناسی میان موسسه مطالعات خاور نزدیك دانشگاه توبینگن و این مركز، نشستی برای ارائه گزارش نتایج، برگزار شد. 
ارائه گزارش پنجمین فصل فعالیت های پژوهشی هیات در چهار بخش صورت گرفت؛ در بخش اول روش شناسی شامل روش های نمونه گیری میدانی، GIS و ثبت و ضبط روش ها، روند مستندنگاری سفال ها و پایگاه داده های هیات توسط سرپرستان و اعضای هیات معرفی شد. 
در بخش دوم نادر علیداد سلیمانی، محمد كرمی و پیتر فلتسنر به ترتیب به ارائه نتایج باستان شناسی در فصل ۲۰۱۹ مشتمل بر اهداف و برنامه های فصل بررسی، معرفی محوطه های مهم و نتایج جدید در خصوص تاریخ گذاری و سیستم های استقرار پرداختند.
در این فصل كاری ۲ هزار و ۲۰۰ هكتار بررسی پیمایشی صورت گرفته و در كل ۵ فصل، فعالیت ۶ محوطه ژئومغناطیس انجام شده است. همچنین ۷۵۰ نقش تاكنون ثبت شده است. 
در ادامه بخشی از موضوعات مرتبط با بخش سوم كه ارزیابی و چشم انداز فعالیت های هیات را مورد نظر داشت در مذاكرات هیات نظارت و ارزیابی با سرپرستان ادامه یافت. 

  • نویسنده : ذاکر
  • منبع خبر : ایرنا