پرورشگاه های گل و گیاه میتواند ظرفیتی برای گردشگری باشد.

ظرفیتی دیگر برای گردشگری سالم

یکی از ظرفیت های گردشگری ایجاد پرورشگاه های گل و گیاه های زینتی آپارتمانی وحیاطی است . انسان ازدیرباز برحسب طبیعت خدادادی اش با گل و گیاه وسبزه که زیباترین مظاهر طبیعت هستند مانوس بوده است . تابلوی زیبای خلقت ازانواع نقش های دل انگیز وتحسین برانگیز مالامال است . گل ها وسبزه ها علاوه بر ایجاد رضایت درارضای حس زیبا پرستی انسان ، دارای رایحه ها وبوهایی شمیم نواز می باشند که انسان درهنگام عبور یا توقف در طبیعت یا پرورشگاه های گل وگیاه به آرامش می رسد وحالش خوب می شود. البته برخی از افراد به برخی گل ها حساسیت دارند که باید گفت این نوعی عارضه بیمارگونه درفرد است ومی باید بامراجعه به پزشگ کنترل یا درمان شود. اما عموما” انسان ها از حضور درضیافت طبیعت وگل وگیاه وریاحین حالی خوش یافته وحتی بسیاری ازبیماری های قلبی وتنفسی شان روبه بهبود می گذارد وکاهش می یابد. بسیاری ازظرفیت های گردشگری دراروپا ، آسیا وامریکا را باغ های گل وگیاه تشکیل می دهند . وازآنجا که قدرشناس ترین موجودات نسبت به طبیعت پرندگان می باشند ، این باغ ها معمولا با باغ پرندگان ترکیب شده وانواع پرندگان زیبا نیز درکنار باغهای گل به هنرمندی ونغمه خوانی وسرمستی مشغول وبازدیدگنندگان را هم اززیبایی های خود وهم از همنوایی شان با طبیعت لطیف گل و گیاه لذتی دوچندان می بخشند.

پرورشگاه های گل و گیاه

پرورشگاه های گل و گیاه

استان های گیلان و مازندران برخی ازاستانهای غربی وشمال غربی وحتی مرکزی کشورمان ازاستعداد اقلیمی فراوانی برای ایجاد وتبدیل پرورش گاههای گل و گیاه وباغ پرندگان به سایت های گردشگری برخورداراند. درسالهای اخیر گردشگاههای طبیعی اینچنینی ازسوی بخش خصوصی ایجاد شده است وعلاقمندانی به این ظرفیت توجه کرده و مجموعه های گردشگری طبیعیت محور براساس ایجاد پرورشگاههای گل و گیاه وپرندگان زینتی روی آوده اند. کار شایسته ای که علاوه بر رونق صنعت گردشگری به ایجاد انواع اشتغال وصادرات غیر نفتی نیز انجامیده وقابل توسعه است .

یکی ازاین علاقمندان مهندس سلطانی است که درحومه کمربندی جنوبی شهر تنکابن اقدام به ایجاد مجموعه ای شامل نمایشگاه انواع گل های آپارتمانی وپرندگان زینتی نموده است . ازگلایه های ایشان ازمشکلات اداری تاسیس مجموعه اش که بگذریم، همت ومقاومت وی دربرابر مشکلات قابل تقدیر است . جمع آوری دهها نوع پرنده زیبا از سراسر جهان وایجاد قفس های بزرگ وخیمه های توری بلند برای پرواز برخی ازاین پرندگان در فضای وسیع تر ، تغذیه ونگاهداری دمای زندگی مناسب برای این تنوع جانوری وگیاهی وایجاد کافی شاپ وآب نماها وبرکه ها وآلاچیق ها در این مجموعه برای بازدیدکنندگان سرمایه گذاری وجلوه ای ازتلاش های ایشان بوده است اما بدیهی است که این تلاش ها می باید با حمایت بخش های دولتی وایجاد راههای توسعه وتشویق وبازنگری دربرنامه ریزی براساس امید به حمایت به بهینه سازی مجتمع ایشان که نام « مجتمع گردشگری پرگل » نیز برپیشانی دارد منتهی شود.

پرورشگاه های گل و گیاه

پرورشگاه های گل و گیاه

همانگونه که گفته شد ایجاد نمایشگاه های گل و گیاه به عنوان سایت گردشگری همراه با تاسیسات جنبی یکی دیگر ازظرفیت های گردشگری سالم وسبز درکشورمان می باشد که این ظرفیت مسئولان را ازیک سوی وبخش خصوصی را ازسوی دیگر به سوی خود فرامی خواند .

آدرس «مجتمع گردشگری پرگل» به قرار زیر است : ابتدای کمر بندی تنکابن به رامسر – بعد ازترمینال تنکابن دور برگردان اول تلفن ۰۱۱۵۴۲۷۳۳۲۳- .۰۹۱۲۳۱۰۱۰۶۵

خسته نباشی مهندس سلطانی عزیز _ پرورشگاه های گل و گیاه

  • نویسنده : سفرسالم
  • منبع خبر : مجله سفرسالم